Verkoopsvoorwaarden – Assese Geschenkbon

Art. I – Bindende kracht

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Enkel deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van alle andere van toepassing op de verhouding tussen Gemeentebestuur Asse (met zetel te Gemeenteplein 1, 1730 Asse – ondernemingsnummer 0207.506.259) en de klant.

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voornoemde algemene en/of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden en/of de overeenkomst.

De klant aanvaardt door de aankoop van de geschenkbon zonder enig voorbehoud de verkoopsvoorwaarden.

Art. II – Uitvoeringsmodaliteiten

Assese Geschenkbon beheert een online systeem waarbij de klant een geschenkbon aankoopt en deze automatisch na betaling via e-mail ontvangt. Deze geschenkbon kan verzilverd worden bij één van de aangesloten handelaars.

De geschenkbon kan enkel worden uitgereikt indien de klant beschikt over een correct e-mailadres.

Elke geschenkbon wordt bij gebruik geïnvalideerd en kan gebruikt worden tot hij volledig ontwaard is.

De Assese geschenkbon is één jaar geldig en kan enkel worden verzilverd bij de deelnemende handelaars waarvan steeds een actuele lijst op de gemeentelijke website gepubliceerd wordt.

De Assese Geschenkbon is niet verantwoordelijk indien de lijst van deelnemende handelaars gewijzigd wordt tijdens de geldingsduur van de geschenkbon.

De klant heeft geen herroepingsrecht. De aankoop van de geschenkbon door de klant is definitief en de klant verliest hierdoor zijn herroepingsrecht.

Art. III – Aansprakelijkheid

De Assese Geschenkbon kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade veroorzaakt aan de klant of de Begunstigde door opzet of grove schuld en de schade kan nooit meer bedragen dan de waarde van de aangekochte geschenkbon(nen). Deze bedragen kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen.

Assese Geschenkbon is niet verantwoordelijk voor de goederen of diensten die de klant betaalt met de aangekochte geschenkbon.

Assese Geschenkbon is niet verantwoordelijk indien de klant een foutief e-mailadres van de begunstigde invoert. Bovendien draagt Assese Geschenkbon geen enkele verantwoordelijkheid indien de geschenkbon na verzending al dan niet toevallig in handen van een derde valt.

Assese Geschenkbon is niet verantwoordelijk voor problemen met de uitvoering van de betaling door de klant.

De Assese Geschenkbon is bij verlies of niet-gebruik van de geschenkbon niet verantwoordelijk en niet gehouden tot enige terugbetaling.

Art. IV – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Een klant, begunstigde of deelnemende handelaar kan een eventuele klacht indienen via volgend e-mailadres: [email protected]

Alle geschillen waartoe deze overeenkomst of verkoopsvoorwaarden zouden kunnen aanleiding geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel of het vredegerecht van het kanton Asse.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

VERSIE D.D. 08/01/2021.