In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt in kader van de digitale geschenkbon.

Voor de volledige privacyverklaring van de gemeente Asse, verwijzen we naar de website: https://www.asse.be/privacyverklaring

Specifiek voor de toepassing rond digitale geschenkbonnen.

Doeleinden van de verwerking

We verkrijgen persoonsgegevens op diverse manieren:

 • Categorie 1: IP-adres, surfgedrag;
 • Categorie 2: bij inschrijving op de nieuwsbrief: e-mailadres;
 • Categorie 3: via cookies: zie Cookie Policy;
 • Categorie 4: gegevens ontvangen via contactformulieren, via e-mail, telefonisch of via briefwisseling, of tijdens een persoonlijk gesprek.

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen, indien de bezoeker hiervoor zijn toestemming geeft. Voor verdere bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie Cookie Policy onderaan.

We gebruiken de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

 • Categorie 1: Door middel van anonieme statistieken, waar geen specifieke personen mee geïdentificeerd kunnen worden, analyseert en verbeteren we de website en de dienstverlening.
 • Categorie 2: Door het versturen van e-mails voor marketingdoeleinden, nieuwsbrieven, acties en promoties met voorafgaande de expliciete toestemming van de ontvanger.
 • Categorie 3: functionele, niet-functionele en aanvullende cookies enkel indien er vooraf expliciete toestemming werd verkregen.
 • Categorie 4: Gegevens die door de bezoeker en/of klant in kwestie aan ons bezorgd werden.

Bezoekers worden niet verplicht om persoonsgegevens vrij te geven, maar hierdoor kan de werking van bepaalde diensten onmogelijk worden.

De toestemming voor het versturen van e-mails voor marketingdoeleinden, nieuwsbrieven, acties en promoties kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, aanwezig in ieder promotioneel e-mailbericht of onderaan de footer van deze website.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die we verwerken, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Internationale doorgifte van gegevens

In het kader van onze hierboven beschreven activiteiten op het gebied van informatie-uitwisseling kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere landen (met inbegrip van landen buiten de Europese Unie) met een ander gegevensbeschermingsniveau dan het land waarin u woonachtig bent. Houd er rekening mee dat op gegevens die worden verwerkt in een ander land buitenlandse wetgeving van toepassing kan zijn en dat deze gegevens kunnen worden ingezien door buitenlandse overheden, rechtbanken en regelgevende en rechtshandhavende instanties. Wij treffen echter alle redelijke maatregelen om ook als uw persoonsgegevens met dergelijke landen worden gedeeld, een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Internationale doorgifte (buiten de EER) van jouw persoonsgegevens

Wij kunnen jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Deze landen hebben mogelijk minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming dan die in het de EER. Dit betekent dat wij extra stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden of mits bijkomende maatregelen genomen worden om een afdoende bescherming te bieden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Volgende termijnen worden gehanteerd

 • Klantgegevens: 10 jaar
 • E-maillijst: 4 jaar
 • Algemene gegevens: 2 jaar

Wijziging privacyverklaring

De laatste wijziging gebeurde op 15 april 2021.